ماهنامه

ماهنامه شماره 8 مربوط به آذر 1387

ماهنامه شماره 8 مربوط به آذر 1387

سرمقاله
وسايل كاهنده نو ظهور مصرف آب
13 اشتباهي كه مديران به آن دچار مي شوند(دوست وفاميل به جاي مدير)
مديريت مصرف آب قسمت چهارم
ماهنامه شماره 7 مربوط به آبان 1387

ماهنامه شماره 7 مربوط به آبان 1387

سرمقاله
13 اشتباهي كه مديران به آن دچار مي شوند (سعي در كنترل نتايج به جاي تاثير بر شيوه ها)
مديريت مصرف آب قسمت سوم
آزمايشگاه CERN

ماهنامه شماره 6 مربوط به مهر 1387

ماهنامه شماره 6 مربوط به مهر 1387

سر مقاله
داستان 13اشتباهي كه مديران به آن دچار مي شوند(تكيه كردن بر مشكلات به جاي اهداف)
مديريت مصرف آب قسمت دوم
14 روش بهينه در مصرف آب

ماهنامه شماره 5 مربوط به شهریور 1387

ماهنامه شماره 5 مربوط به شهریور 1387

ماهنامه کی دبلیو سی شماره 5

سرمقاله

حضور KWC در نمايشگاه بين المللي ساختمان تهران

اخبـــار آب

مصاحبه با مديرعامل شركت KWC

13 اشتباهي كه مديران به آن دچار مي شوند(فراموش كردن اهميت سود)

مديريت مصرف آب قسمت اول

ماهنامه شماره 4 مربوط به مرداد 1387

ماهنامه شماره 4 مربوط به مرداد 1387

سرمقاله
حضور KWC در نمايشگاه صنعت ساختمان مشهد 24 تا 28 تيرماه
استقبال مراكز آموزشي از وسايل كاهنده مصرف
مصاحبه با يكى از نمايندگان فعال شركت KWC
13 اشتباهي كه مديران به آن دچار مي شوند (گروه گرايي - اعمال مديريت يكسان بر افراد)
وضعيت كنترل كيفيت در كشور چين 
جدول مقايسه پر فروش ترين شيرهاي اتوماتيك در بازار ايران
اخبار آب
 
ماهنامه شماره 3 مربوط به تیر 1387

ماهنامه شماره 3 مربوط به تیر 1387

سرمقاله
حضور KWC در همايش مبحث 19

حضور KWCدر نمايشگاه تخصصي كاشي و سراميك شيراز

مصاحبه با يكى از نمايندگان فعال شركت KWC

ســخنى با مديــــران - 13 اشتباهي كه مديران به آن دچار مي شوند (عدم مسئوليت پذيري عدم موفقيت در ايجاد انگيزه)

آشنايي با محصولات كم مصرف شركت KWC قسمت دوم
بررسي مشكل آلودگي آب آشاميدني با شبه فلز آنتيموني

اخبار آب

 

 

 

ماهنامه شماره 2 مربوط به خرداد 1387

ماهنامه شماره 2 مربوط به خرداد 1387

سرمقاله
حضور KWC در نمايشگاه تخصصى ماشين آلات و مصالح ساختمانى و سيستم تهويه
اخبــار آب
مصاحبه با يكى از نمايندگان فعال شركتKWC
بررسي مشكلات آلودگي آب آشاميدني با فلز سرب
آشنايي با محصولات كم مصرف شركت KWC قسمت اول
سخني با مديران
ماهنامه شماره 1 مربوط به اردیبهشت 1387

ماهنامه شماره 1 مربوط به اردیبهشت 1387

سرمقاله
دريافت جايزه به عنوان توليد كننده برتر
مصاحبه با نمایندگان فعال شرکت
بررسى مشكل آلودگى آب آشاميدنى با شبه فلز آرسنيك
سخني با مديران